Ergologie

 

Algemene Leveringsvoorwaarden Ergologie
betreffende cursus

 

1. Begrippen
Ergologie
Ergologie V.O.F., gevestigd aan de Krakelingweg 73, 3707HS Zeist. Ergologie organiseert Post-HBO onderwijs in de vorm van cursussen en workshops op het gebied van ergotherapie voor zorg-professionals en organisaties in Nederland en daar buiten.
Afnemer
De individuele persoon (of organisatie) die een zakelijke overeenkomst aangaat met Ergologie om een cursus of workshop te (laten) volgen.

2. Cursusaanbod en -omschrijving
Op de website www.ergologie.nl staat een overzicht van door Ergologie te organiseren cursussen, de betreffende data, locatie en prijs.

3. Inschrijving
Inschrijven dient altijd te gebeuren via de website www.ergologie.nl. Plaatsing voor deelname geschiedt op volgorde van ontvangst van de inschrijving. Inschrijving geschiedt door b.v.:
3a. het reageren op een geplaatste link,
3b. het via de mail retourneren van een ingevuld inschrijfformulier,
3c. het invullen van een automatisch inschrijfformulier, direct gekoppeld aan iDEAL-betaling.
Inschrijving wordt via de mail voorlopig bevestigd, voor werkelijke deelname zie punt 5 en 6. Als er geen cursusplaatsen meer beschikbaar zijn stopt de inschrijving. Als er door omstandigheden meer inschrijvingen zijn ontvangen dan er beschikbare cursusplaatsen zijn, zullen de overtallige aanmeldingen hiervan zo spoedig mogelijk via de mail in kennis worden gesteld. Deelname is dan niet mogelijk, eventueel gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk teruggestort.

4. Privacy en geheimhouding
Alle door cursisten en organisaties verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Ergologie, haar medewerkers en docenten nemen daarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht en zullen geen privacy-gevoelige of bedrijfsgevoelige informatie aan derden leveren. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dat heeft aangegeven, of als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

5. Betaling
Betaling maakt deel uit van de inschrijving. Er zijn 2 mogelijkheden van betalen:
5a. Tijdens het inschrijven met het automatisch inschrijfformulier op de website www.ergologie.nl wordt u geleid naar een betaalscherm van iDEAL, waar u via een bank naar eigen keuze direct het cursusbedrag betaald.
5b. In een afzonderlijke mail van Ergologie krijgt u instructies voor betaling.
Zonder betaling is er geen inschrijving mogelijk.

6. Deelname
Na ontvangst door Ergologie van de betaling ontvangt u per mail:
6a. Een factuur van uw door ons ontvangen betaling, de zakelijke overeenkomst is hiermee een feit;
6b. Een bevestiging van Ergologie van cursusdeelname, uw deelname is pas definitief met deze definitieve bevestiging van Ergologie.

7. BTW
Onder de huidige wetgeving en belastingstelsel is Ergologie vrijgesteld van BTW-heffing. Als voorafgaand aan geplande cursusdata door tussentijdse veranderingen op welke manier dan ook Ergologie wordt verplicht BTW te heffen, zal dit verschil in prijs alsnog met een aanvullende factuur bij de afnemer in rekening worden gebracht.

8. Certificaat
Iedere deelnemer krijgt na afronding van een cursus een certificaat als bewijs van deelname aan de betreffende cursus met daarop vermeldt het aantal studiebelastinguren.

9. Accreditatie
De cursussen A-ONE en PRPP zijn geaccrediteerd door de Stichting ADAP. Iedere cursusdeelnemer met een ADAP registratie die zijn of haar ADAP registratienummer bij Ergologie voor het begin van de cursus heeft ingeleverd en de cursus volledig en met goed resultaat heeft gevolgd wordt door Ergologie aangemeld met bijbehorende ADAP-punten bij de Stichting ADAP.

10. Annuleren door afnemer
Annuleren door de afnemer kan schriftelijk of eventueel via email plaats vinden. Ontvangst van schriftelijke annulering wordt erkend als deze wordt bevestigd door Ergologie met vermelding van ontvangstdatum. Ontvangst van annulering per email wordt erkend als deze wordt bevestigd door Ergologie met vermelding van leesdatum. De door Ergologie bevestigde datum bepaalt de wijze van annulering:
10a. Er geldt standaard een bedenktermijn van 15 werkdagen na aanmelding. Binnen deze termijn kunt u kosteloos annuleren en stort Ergologie het betaalde bedrag binnen 5 werkdagen terug.
10b. Bij annulering tot 8 weken vóór aanvang van de cursus wordt € 100,- administratiekosten in rekening gebracht, ongeacht of u voor een andere cursus inschrijft. Het restbedrag wordt binnen 5 werkdagen teruggestort.
10c. Bij annulering van deelname korter dan 8 weken en 48 uur vóór aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Het restbedrag wordt binnen 5 werkdagen teruggestort.
10d. 48 uur vóór aanvang van de cursus is geen annulering en restitutie meer mogelijk.
Indien u gelijktijdig met uw annulering een vervanger aanbrengt die onder uw betaling deelneemt, bent u geen administratiekosten verschuldigd.
Bij niet annuleren en geen deelname aan de betreffende cursus door de afnemer is er geen restitutie.

11. Annuleren door Ergologie
11a. Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Ergologie zich het recht voor de cursus te annuleren tot 8 weken vóór aanvang van de cursus. U ontvangt het betaalde cursusgeld binnen 5 werkdagen na annulering volledig terug.
11b. Ergologie behoudt zich het recht voor de cursusdata te verzetten indien door uitzonderlijke onvoorziene omstandigheden (overmacht) Ergologie niet in staat is te leveren op de afgesproken data. Diegenen die binnnen 14 dagen na vaststelling van de nieuwe data melden op die nieuwe data verhinderd te zijn en niet kunnen deelnemen ontvangen binnen 5 werkdagen na melding verhindering het betaalde cursusgeld volledig terug.

12. Intellectueel eigendom
De intellectuele eigendomsrechten van de (les)materialen, modellen, technieken en instrumenten die Ergologie bij alle cursussen, workshops en opleidingen heeft gebruikt of anderszins heeft geleverd, behoren uitsluitend toe aan Ergologie, tenzij de eigendomsrechten aan een ander toebehoren door wie het gebruik daarvan aan Ergologie is toegestaan. De afnemer/cursist zal op geen enkele manier inbreuk hierop maken. In het bijzonder is het niet toegestaan om, zonder dat daar van te voren expliciete afspraken over zijn gemaakt die door Ergologie schriftelijk zijn bevestigd, materialen die de afnemer/cursist heeft gebruikt of anderszins heeft ontvangen, geheel of gedeeltelijk voor gebruik van derden, te vermenigvuldigen, uit te geven, uit te lenen, of op een andere manier in gebruik te geven, al dan niet in digitale vorm, al dan niet tegen vergoeding. Voorgaande geldt ook voor derden die geen afnemer of cursist zijn.

13. Klachtenprocedure
Ergologie zal werkzaamheden naar beste vermogen, conform het karakter van een inspanningsverplichting, uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Als u een klacht heeft dan horen wij die graag en handelen wij die zo snel en zo goed mogelijk af.
U kunt bij voorkeur per email (info@ergologie.nl) of per postadres (Krakelingweg 73, 3707 HS Zeist) of telefoon (030 6977911) uw klacht aan Ergologie kenbaar maken aan de interne klachtenfunctionaris dhr. T. Nietsch. Ergologie zal al het mogelijke doen om uw klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te verhelpen. De interne klachtenfunctionaris zal - behoudens vakantieperiodes - binnen 5 werkdagen reageren met:
- óf een gericht voorstel om de klacht in goed overleg snel en naar volle tevredenheid op te lossen en daarmee de klacht binnen 30 dagen intern af te handelen,
- óf bevestiging van ontvangst van uw klacht en de mededeling dat de klachtbehandeling meer tijd nodig heeft. Ook ontvangt u dan het officiële Klachtenreglement Ergologie, voor iedere geïnteresseerde hier opvraagbaar.
Mocht de klacht niet in onderling overleg binnen 30 dagen na ontvangst intern opgelost kunnen worden, dan legt Ergologie uw klacht conform Klachtenreglement Ergologie voor aan een externe onafhankelijke derde, zijnde HelloLaw, een collectief van juristen en advocaten. Het oordeel van deze onafhankelijke derde is bindend en de consequenties worden door Ergologie zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na uitspraak afgehandeld.
Uw klacht wordt door ons vertrouwelijk behandeld. De procedure van uw klachtbehandeling wordt door ons schriftelijk vastgelegd, is te allen tijde opvraagbaar en wordt 5 jaar bewaard.

 

Terug naar PRPP Assessment 2022 informatie

Terug naar PRPP Assessment 2023 informatie

Terug naar PRPP Interventie 2022 informatie

Terug naar PRPP Interventie 2023 informatie

Terug naar de PRPP@Work cursus 2022 informatie

Terug naar de Vakantietaak cursus 2022 informatie